გრაფები. სიგანეში ძებნა.სიღრმეში ძებნა.

BFS_DFS.ppt

ორობითი ხეები. გროვა

BinTree_Heap.ppt

ალგორითმები (წიგნი, 2004 წელი)

algorithms.pdf

დეიქსტრას ალგორითმი

Dijkstra.ppt

ჰაფმენის კოდები

huffman.ppt

8 ლაზიერის ამოცანა

Recurs_queen.ppt

მხედრით დაფის შემოვლა

Recurs_knight.ppt

სკიპ–ლისტები

Skip_list.zip