არითმეტიკული და შეტანა-გამოტანის ოპერაციები

შედარების ოპერატორი

უპირობო ციკლის ოპერატორი FOR

ოპერატორები WHILE, DO/WHILE - ციკლი პირობით

ორმაგი ციკლი

ერთგანზომილებიანი მასივები

სტრიქონები

სტრუქტურები