ID ამოცანა დივიზიონი ოლიმპიადა ამოცანის თემა ამოხსნის მეთოდი
7 City skyline მეორე დივიზიონი აშშ-ის ღია ოლიმპიადა

მონაცემთა სტრუქტურები

რეალიზაცია

6 Walk the Talk პირველი დივიზიონი აშშ-ის ღია ოლიმპიადა

დინამიური პროგრამირება

რეალიზაცია

5 Grazing on the Run პირველი დივიზიონი აშშ-ის ღია ოლიმპიადა

დინამიური პროგრამირება

რეალიზაცია

4 Asteroids პირველი დივიზიონი აშშ-ის ღია ოლიმპიადა

ქსელი და ნაკადი

რეალიზაცია

3 Flying Right პირველი დივიზიონი აშშ-ის ღია ოლიმპიადა

დინამიური პროგრამირება

დინამიური პროგრამირება

2 Skiing პირველი დივიზიონი აშშ-ის ღია ოლიმპიადა

უმოკლესი მანძილების პოვნა

დეიქსტრას მეთოდი

1 ჩარხები ნებისმიერი საქართველოს ოლიმპიადა

მონაცემთა სტრუქტურები

გროვა